linuxsir首页 LinuxSir.Org | Linux、BSD、Solaris、Unix | 开源传万世,因有我参与欢迎您!
网站首页 | 设为首页 | 加入收藏
您所在的位置:主页 > Linux数据库 >

InfluxDB Cli中查询结果中time格式显示设置

时间:2016-11-19  来源:未知  作者:admin

InfluxDB Cli中,time默认显示为19位时间戳格式,平时查询起来特不方便,那么,如何设置成为我们人类能看懂的时间格式呢?

方法有二:

1、$ influx -precision rfc3339

2、$ influx

  Connected to http://localhost:8086 version 0.xx.x

  InfluxDB shell 0.xx.x

  > precision rfc3339

  >

友情链接